Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oorddesign
KVK: 69186707
BTW-ID: NL001748990B32

 

Opgemaakt 14 januari 2022, te Almelo.

 

Artikel 1. Definities 1.

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Oorddesign.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Oorddesign.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Oorddesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Oorddesign verrichtte handelingen.

2. Door mondeling of per e-mail akkoord te gaan met de door Oorddesign opgestelde offerte verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Oorddesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Oorddesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 

1. De door Oorddesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Oorddesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 3 maanden, aan Oorddesign mondeling of per e-mail wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Oorddesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oorddesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Oorddesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Oorddesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Oorddesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

1. De persoon die akkoord heeft gegeven op een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft of deze mondeling heeft toegezegd.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 

1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

– Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

– Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klantdoorberekend.

– Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk

– Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Oorddesign.

 

3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
wanneer het benodigde materiaal niet tijdig aangeleverd wordt, verschuift de afgesproken oplevering met een gelijk aantal dagen.

2. Oorddesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Oorddesign’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.oord.design geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Oorddesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Oorddesign zullen worden nagestreefd.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Oorddesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oorddesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oorddesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oorddesign zijn verstrekt, heeft Oorddesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Oorddesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Oorddesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door akkoord van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Oorddesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Oorddesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

7. Indien door Oorddesign of door Oorddesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Oorddesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 

1. Indien Oorddesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Oorddesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Oorddesign. Oorddesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Oorddesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Oorddesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

 

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

1. Oorddesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Oorddesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

2. Oorddesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Oorddesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Oorddesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Oorddesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 

1. De in de offerte genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan klant om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 11. Copyright

 

1. Alle aan Oorddesign verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

1. Alle door Oorddesign ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Oorddesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

2. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. Oorddesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staand met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet.

2. De aansprakelijkheid van Oorddesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte beperkt tot ten hoogste het honorarium dat terzake van de opdracht gedurende de laatste 12 maanden door Oorddesign bij de opdrachtgever in rekening is gebracht.

 

Artikel 13. Overmacht

 

1. In geval van overmacht is Oorddesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

3. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

4. Oorddesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Oorddesign geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Oorddesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Oorddesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Derden

 

1. Oorddesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Oorddesign doorgevoerd.

2. Oorddesign Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Oorddesign. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking

hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door Oorddesign vervaardigde website is en blijft, ook na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Oorddesign.

3. Door Oorddesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Oorddesign.

 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 

1. Uw persoonsgegevens worden door Oorddesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Oorddesign. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Oorddesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming

ENGLISH

Terms and Conditions Oorddesign

KVK: 69186707

BTW-ID: NL001748990B32

 

Drawn up January 14, 2022, in Almelo.

 

Article 1. Definitions 1.

 

In these general terms and conditions, the following terms are used with the following meaning, unless explicitly stated otherwise.

 1. Client: the other party of Oorddesign.
 2. Agreement: the agreement between the client and Oorddesign.

 

Article 2. Applicability

 

 1. These general terms and conditions apply to all offers, quotations and all agreements concluded and services performed by Oorddesign and all other actions performed by Oorddesign.
 2. By verbally or by e-mail agreeing to the quotation drawn up by Oorddesign, the client declares that he has taken note of these general terms and conditions of Oorddesign and that he agrees with these terms and conditions.
 3. All offers are without obligation, unless expressly stated otherwise in writing in the offer.
 4. The applicability of any purchase or other conditions of the client is expressly rejected.
 5. If any provision of these general terms and conditions is null and void or is nullified, the other provisions of these general terms and conditions will remain in full force and Oorddesign and the client will enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the null and void or nullified provisions. whereby the purpose and purport of the invalid or voided provision are taken into account as much as possible.

 

Article 3. Offers and quotations

 

 1. The offers made by Oordesign are without obligation; they are valid for 3 months, unless stated otherwise.
 2. Oorddesign is only bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed by the client to Oorddesign verbally or by e-mail within 3 months, unless indicated otherwise.
 3. Changes to the originally concluded agreement between the client and Oorddesign are only valid from the moment that these changes have been accepted by both parties by means of an additional or amended agreement.
 4. A composite quotation does not oblige Oorddesign to carry out part of the assignment against a corresponding part of the quoted price.
 5. Offers or quotations do not automatically apply to future assignments.

 

Article 4. Prices, invoicing and payments

 

 1. In the event of an agreement in which there are periodic amounts to be paid by the client, Oorddesign is entitled to adjust the applicable prices and rates by means of a written notification within a period of at least three months.
 2. Rate changes can take place in the event of a change in the content of the assignment, an extension of the assignment or changes in legislation and regulations applicable to Oorddesign.
 3. Unless otherwise agreed: down payment of 25% on the total costs after approval of the quotation and the first set-up of the website. The website will be placed on a temporary place on the internet, where the progress can be viewed. After the completion of the website, the remaining amount will be invoiced. After receipt of the amount, the website will be placed on the internet at its final location.
 4. Invoicing of maintenance costs, hosting and domain name is done annually in advance (Payment before 31 January of the year covered by the contract). All other amounts will be invoiced upon delivery.
 5. One month after invoicing (follow-up phase), the website is considered complete and further changes to the website will no longer be made free of charge. See maintenance contracts.
 6. Payment of the invoice amount must be made no later than 30 days after the invoice date, in the manner indicated by Oorddesign and in the currency in which the invoice was made.
 7. Objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation.
 8. All costs associated with the payment, including exchange and bank costs, are for the account of the client.
 9. The person who has agreed to an offer is jointly and severally liable with the client, natural or legal person, in the name and on behalf of whom he is acting, in the event of abuse of power, as well as in the event that this client is not fully identified. The agreement between the parties is considered concluded from the moment the customer has signed the offer or has verbally promised it.
 10. If the client does not pay the amounts due within the agreed term, reminder costs will be charged. These reminder costs amount to € 15. If the client continues to fail to pay the claim after notice of default, the claim can be handed over to a collection agency, in which case the client will also be obliged to pay full compensation for extrajudicial and judicial costs in addition to the total amount due at that time. .

 

Article 5. Maintenance of the website and maintenance contracts

 

 1. These terms and conditions apply to a one-year maintenance contract for an existing website.
 2. Maintenance of the website means:

– Collecting, organizing and processing data obtained from the client on existing pages of the website. Collecting, organizing and processing data obtained from third parties such as newspapers, magazines, internet and other media on existing pages of the website if applicable.

– Adding new texts to existing pages. Changes to the texts will only be made once if they are submitted within 1 week, calculated from the first presentation. In all other cases, the costs will be charged to the customer on an hourly basis.

– Maintaining contacts with the hosting company if applicable

– Update of website Content Management System and parts if applicable, provided these have been placed by Oorddesign.

 

 1. Remaining hours are carried over to the next month. Leftover hours do not carry over to the next year. No refund of the remaining hours. Each additional hour is calculated according to the hourly rate.
 2. Costs of a maintenance contract are valid for one year and must be paid in advance within 30 days of signing the contract.
 3. The notice period for a maintenance contract is three months before the end of the contract date.

 

Article 6. Obligations of the client

 

 1. The client is responsible for the timely delivery of the material.

if the required material is not delivered on time, the agreed delivery will be postponed by an equal number of days.

 1. Oorddesign may use the client’s website for promotion and/or publicity. The usual form for this is a small link in the footer of the website with the text: ‘Website made by Oorddesign’. In addition, a portfolio image will be placed on www.oord.design with a short response from the client below, unless agreed otherwise.

 

Article 7. Execution of the agreement

 

 1. Oorddesign will make every effort to perform the services with due care, where appropriate in accordance with the agreements made in writing with the client. Web design is a creative process in which the final delivered form and functions will be pursued by Oorddesign with the best possible effort.
 2. If the execution agreement has been entered into with a view to execution by a specific person, Oorddesign will always be entitled to replace this person with one or more other persons with the same qualifications.
 3. The client shall ensure that all data, which Oorddesign indicates are necessary or which the client should reasonably understand are necessary for the execution of the agreement, are provided to Oorddesign in a timely manner. If the information required for the execution of the agreement has not been provided to Oorddesign in time, Oorddesign has the right to suspend the execution of the agreement and/or to charge the client for the extra costs resulting from the delay.
 4. Oorddesign is not liable for damage, of any nature whatsoever, because the user relied on incorrect and/or incomplete information provided by the client.
 5. Oordesign will deliver the website within the term indicated in the quotation, unless agreed otherwise during the execution. By agreeing to the offer, the client undertakes to cooperate with this and must provide the required data on time. If the client fails to do so, the total amount will be invoiced in full after the delivery period has expired.
 6. Oorddesign has the right to have a client sign an order form for writing articles on behalf of the client. This, for example, to be able to demonstrate to event organizers that Oorddesign has been commissioned for this, without having to submit the signed quotation.
 7. If work is carried out by Oorddesign or third parties engaged by Oorddesign in the context of the assignment at the location of the client or a location designated by the client, the client will provide the facilities reasonably desired by the employees free of charge.
 8. The client indemnifies Oorddesign against any claims from third parties who suffer damage attributable to the client in connection with the execution of the agreement.

Article 8. Changes and additional work

 

 1. If Oorddesign has carried out work or other performances at the request or with the prior consent of the client that fall outside the content or scope of the agreed services and products, these activities or performances will be reimbursed to Oorddesign by the client in accordance with Oorddesign’s usual rates. However, Oorddesign is not obliged to comply with such a request and may require that a separate written agreement be concluded for this.
 2. Insofar as a fixed price has been agreed for the services and products and the parties intend to conclude a separate agreement with regard to additional work or performance, Oorddesign will inform the client in writing in advance about the financial consequences of that additional work or performance.
 3. After approval of the quotation and approval of the initial design of the website, it is not possible to make changes to the design free of charge.
 4. Rate changes can take place in the event of a change in the content of the assignment, an extension of the assignment or changes in legislation and regulations applicable to Oorddesign.

 

Article 9. Duration and Termination

 

 1. Contracts regarding domain name registration and hosting have a notice period of 3 months. These contracts are tacitly renewed every year.
 2. Maintenance contracts have a minimum duration of 1 year and are tacitly renewed every year by 1 year. After the minimum term has expired, the agreement can be terminated in writing at any time, with due observance of a notice period of 3 months.
 3. Oorddesign can immediately terminate an agreement with the client if the client does not, improperly or incompletely comply with the agreement(s) concluded with Oorddesign, including the associated conditions.
 4. Oorddesign has the right to temporarily or completely decommission delivered products and services and/or to limit their use if the client does not fulfill the agreement and obligation towards Oorddesign or acts contrary to these general terms and conditions. Oorddesign will inform the client of this in advance, unless this cannot be expected of Oorddesign in all reasonableness and fairness. The obligation to pay the amounts due remains even during decommissioning.

Article 10. Delivery and delivery time

 

 1. The delivery date stated in the quotation will be adhered to with any adjustment to that date in the event of agreed additional work and/or late delivery of data by the client.
 2. Exceeding the delivery time is never considered a breach of contract and does not affect the obligation of the customer to purchase the website. Under no circumstances is the client entitled to cancel the agreement, to refuse receipt of the website or payment thereof, or to claim compensation.

 

Article 11. Copyright

 

 1. All digital or other media provided to Oorddesign will be returned to the client if so desired.
 2. All websites and promotional materials developed by Oorddesign can be used by Oorddesign for its own promotional purposes, unless agreed otherwise in writing with the client.
 3. If Open Source Solutions have been used, copyright can never rest on the supplied source code. See also article Retention of title.

 

Article 12. Liability and indemnification

 

 1. Oorddesign and persons working in the assignment for the implementation of the agreement can in no way be held liable by the client for damage of any nature whatsoever, trading loss and other consequential damage suffered by anyone, arising from or in connection with with products or services supplied or made available by us, unless such damage is due to intent.
 2. Oorddesign’s liability will at all times be limited to the amount charged to the client, limited to a maximum of the fee charged by Oorddesign to the client in respect of the assignment during the last 12 months.

 

Article 13. Force majeure

 

 1. In the event of force majeure, Oorddesign is entitled to consider the agreement dissolved, without judicial intervention and without being obliged to pay compensation.
 2. Force majeure in order to fulfill our obligations applies to any foreign cause that cannot be attributed to us and that prevents the fulfillment of the agreement, or hinders it to such an extent or makes it difficult that such fulfillment cannot reasonably be expected from us. are required.
 3. Oorddesign is not liable for the consequences of events at a hosting provider, domain name registrant or others over which Oorddesign has no influence.

 

Article 14. Miscellaneous provisions

 

 1. If, in the opinion of the competent court, any provision of these terms and conditions is not applicable or is contrary to public order or the law, then only the relevant provision will be regarded as not written and the parties will replace it with one or more provisions that are as close as possible to the conflicting provision(s) and these general terms and conditions will otherwise remain in full force.
 2. Dutch law applies to all our offers and agreements concluded with us.
 3. Oordesign can change and supplement the general terms and conditions at any time without prior notice and reasons. Changes also apply to agreements already concluded. If the client does not want to accept a change in these terms and conditions, he can dissolve the agreement. However, this does not release the client from his obligations to pay for the services already provided.
 4. Oorddesign has the right to temporarily decommission delivered products and services if maintenance work is necessary.

 

Article 15. Third Parties

 

 1. Oorddesign is not liable for price changes implemented by the hosting providers or third parties. These prices are implemented by Oorddesign without notice.
 2. Oorddesign Webdesign is not liable for the consequences of registering (with personal data) a domain name and hosting with a hosting provider and/or domain name registrant.

 

Article 16. Retention of title

 1. The client is obliged to pass on the necessary information regarding the website, domain name and hosting to Oorddesign. The Client is and remains the owner of all passwords and other related documents obtained

have on the website, domain name and hosting. This data will not be provided to third parties without the explicit prior consent of the client.

 1. The website produced by Oorddesign is and remains the property of Oorddesign, even after payment of the agreed fee.
 2. Scripts and programs developed by Oorddesign or others and used in and/or during the creation of the website remain the property of Oorddesign.

 

Article 17. Privacy provisions

 

 1. Your personal data will only be used by Oorddesign to request your registration when applying for a domain name and/or hosting. In addition, also for the administration of Oorddesign. The data will not be made available to third parties, unless with your expressly requested and given permission in advance.
 2. Your personal information, supplied documents, image and sound material remain confidential. Oorddesign never provides information such as name, address, e-mail address, telephone number, etc. to third parties without your explicit prior permission.

 

 

Back To Top
Theme Mode